periphery-models / ru.lifepay.periphery.models.fiscalregistrars.output / FDReceipt / toJSON

toJSON

fun toJSON(): String

Overrides FDReceiptBase.toJSON